3 địa phương nào dự kiến sẽ lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

(Tổ Quốc) - Tính đến hiện tại, Việt Nam hiện có 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Bên cạnh 5 thành phố này, một số tỉnh khác cũng đang được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương

Việt Nam hiện có 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2023) đã quy định chi tiết các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, về quy mô dân số, từ ngày 1/1/2023, quy mô dân số của thành phố trực thuộc Trung ương phải từ 1.000.000 người trở lên. Dữ liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, quy mô dân số của 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 lần lượt là TP. Hồ Chí Minh 9.166,84 nghìn người; Cần Thơ 1.246,99 nghìn người; Đà Nẵng 1.195,49 nghìn người; Hải Phòng 2.072,39 nghìn người; Hà Nội 8.330,83 nghìn người.

Về diện tích tự nhiên, thành phố trực thuộc Trung ương phải có diện tích tự nhiên từ 1.500 km2 trở lên. Theo Tổng cục Thống kê, diện tích tự nhiên của 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần lượt là Hà Nội 3.359,82 km2; Hải Phòng 1.526,52 km2; Đà Nẵng 1.284,73 km2; TP.Hồ Chí Minh 2.095,39 km2; Cần Thơ 1.440,40 km2.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/1/2023, thành phố trực thuộc Trung ương phải có số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc từ 9 đơn vị trở lên. Tỷ lệ số quận, thị xã, thành phố trực thuộc trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện từ 60% trở lên, trong đó có ít nhất là 2 quận.

Thành phố trực thuộc Trung ương phải được công nhận là đô thị loại đặc biệt hoặc loại I; hoặc khu vực dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại đặc biệt hoặc loại I.

Ngoài ra, tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương còn bao gồm cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13. Cụ thể:

- Cân đối thu chi ngân sách: Dư;

- Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước: 1,75 lần;

- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%): Đạt bình quân của cả nước;

- Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất (%): Đạt bình quân của cả nước;

- Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế: 90%;

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trấn, quận và phường: 90%.

Cùng với đó, Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 cũng đã bổ sung tiêu chí đặc thù đối với thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, Thành phố trực thuộc Trung ương có 2 yếu tố đặc thù sau đây thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số, tiêu chuẩn tỷ lệ số quận, thị xã, thành phố trực thuộc trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện bằng 50% mức quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại Mục 2 (Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị):

- Có di sản văn hóa vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận;

- Được xác định là trung tâm du lịch quốc tế trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3 địa phương nào dự kiến sẽ lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Ngoài 5 thành phố kể trên, một số tỉnh khác cũng đang được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới bao gồm Khánh Hòa, Bắc Ninh và Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, theo quyết định 241/QĐ-TTg về kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Bắc Ninh dự kiến cũng sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế;

Đây là mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Ngoài ra, mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh (Theo Nghị quyết 54-NQ/TW năm 2019).

Giang Anh

Tin mới