Vùng kinh tế nào chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022?

(Tổ Quốc) - TP. Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu cả nước và vùng Đông Nam Bộ về thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm. Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước lũy kế 9 tháng năm 2022 của thành phố ước thực hiện 349.902 tỷ đồng, đạt 90,5% dự toán và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 9 tháng năm 2022 đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng. Số tiền này bằng 94% dự toán năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, thu nội địa đạt 1.045,8 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% và tăng 18,8%; thu từ dầu thô đạt 60,1 nghìn tỷ đồng, gấp 2,1 lần và tăng 103,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 216,5 nghìn tỷ đồng, bằng 108,8% và tăng 22,1%.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, vùng Đông Nam Bộ thu ngân sách Nhà nước ước khoảng 551.800 tỷ đồng, chiếm khoảng 41,6% tổng thu NSNN cả nước.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu cả vùng và cả nước. Theo Cục thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối NSNN lũy kế 9 tháng năm 2022 của thành phố ước thực hiện 349.902 tỷ đồng, đạt 90,5% dự toán và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 222.039 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán, chiếm 63,5% tổng thu cân đối và tăng 26,3% so với cùng kỳ. 

Trong khoản thu này, thu từ doanh nghiệp Nhà nước đạt 91,4% dự toán, chiếm 6,9% tổng thu và tăng 20,2%; thu từ khu vực ngoài Nhà nước đạt 87,6% dự toán, chiếm 16,9% tổng thu và tăng 20,6%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 87,6% dự toán, chiếm 14,7% tổng thu và tăng 12,6%.

Xếp sau về thu NSNN là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo Cục thống kê tỉnh, thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm ước đạt 84.818,2 tỷ đồng, đạt 118,53% so với dự toán và tăng 35,27% so với cùng kỳ năm trước.  

Trong đó, thu về dầu thô 34.705,9 tỷ đồng, chiếm 40,92% tổng thu, đạt 209,07% so với dự toán và tăng 2,1 lần; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu 16.740 tỷ đồng, chiếm 19,74% tổng thu, đạt 82,46% so với dự toán và giảm 8,22%; thu nội địa 33.372,3 tỷ đồng, chiếm 39,34%, đạt 96,3% so với dự toán và tăng 20,48%. 

Vùng kinh tế nào chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022? - Ảnh 1.

Theo Phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính Đồng Nai, trong 9 tháng năm 2022, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt trên 48,7 ngàn tỷ đồng, đạt 88% dự toán năm và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa đạt trên 30,9 ngàn tỷ đồng, đạt 80% so với dự toán năm; thu xuất nhập khẩu trên 17,7 ngàn tỷ đồng, đạt 108% dự toán năm.

Theo Tỉnh ủy Bình Dương, 9 tháng năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,36% so cùng kỳ năm 2021; thu ngân sách ước đạt 48.500 tỷ đồng, đạt 81% dự toán năm do Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Theo báo cáo của ngành Tài chính tỉnh Bình Phước, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước 9 tháng đầu năm 2022 là 11.136,98 tỷ đồng, đạt 78,15% so với dự toán năm, tăng 23,46% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ sản xuất kinh doanh trong nước ước 10.317,55 tỷ đồng, đạt 78,76% so kế hoạch HĐND giao. 

Theo Cục thống kê tỉnh Tây Ninh, tổng thu NSNN trên địa bàn tháng 9 ước đạt 735 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 8.744 tỷ đồng, đạt 87,27% dự toán, tăng 15,28% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 7.470 tỷ đồng, đạt 85,67% dự toán, tăng 13,75% cùng kỳ năm trước.


Anh Tuấn

Tin mới